Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Hiệp Hòa: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

by HiephoaNet

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính Trị, Chỉ thị số 10 của Ban bí thư TƯ Đảng,  và các văn bản pháp luật của Nhà nước, UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo đồng bộ, sâu rộng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đều được nhân dân quan tâm, theo dõi giám sát thực hiện. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân địa phương, tạo bầu không khí dân chủ và cởi mở hơn trong đời sống xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, nhiều địa phương, các hộ gia đình đã phát huy tốt nội lực trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, một số mô hình kinh tế, trang trại, gia trại đã bước đầu có hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện QCDC đã thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện nếp sống mới, văn minh gắn với phong trào “toàn dân ĐKXD ĐSVH ở khu dân cư”, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội, đã giảm chi phí từ 60 -70%.  Cải cách hành chính gắn với thực hiện dân chủ thực sự là cơ sở, là chỗ dựa để gắn bó củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân. Từ đó, quyền làm chủ, tính năng động sáng tạo của nhân dân được phát huy, hàng năm các tổ chức quần chúng đều được tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức, để đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng có hiệu quả hơn.

Qua đó,  tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn toàn huyện.

Vân Anh,23/11/2010

Related Articles

Leave a Comment