25
Thứ 6, 09

Hiệp Hòa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính

Tin Tức

Ngày 15- 9, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước. Đông chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại đây, các đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính xây dựng, Công chức Tư pháp- Hộ tịch các  xã, thị trấn đã được triển khai các nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định đầy đủ hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm đảm bảo yêu cầu áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội và không bỏ sót vi phạm hành chính; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính ở cơ sở; trao đổi một số kỹ năng, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật như kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Qua đây nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực,  hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Phương Nhung- Hiephoa.gov