02
Thứ 3, 06

Đôn đốc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng trên địa bàn huyện

Tin Tức

Chủ tịch UBND huyện tiếp tục có công văn đôn đốc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng trên địa bàn huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã yêu cầu các chủ lò vòng ngừng hoạt động sản xuất, tự tháo dỡ vỏ lò; tổ chức cường chế chấm dứt hoạt động đối với các trường hợp cố tình sản xuất, nung đốt gạch từ sau ngày 30/9/2019; nếu không tô chức thực hiện, kịp thời xử lý, Chủ tịch UBND xã phải kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện; báo cáo tình hình thực hiện, tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng măc trong quá trình thực hiện.

Cùng đó, các chủ cơ sở sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng trên địa bàn nghiêm túc chấp hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuât gạch theo công nghệ lò vòng kế từ ngày 30/9/2019. Sau ngày 30/9/2019, nếu cơ sở nào không chấp hành quy định dừng hoạt động, vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất, khi UBND xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ, chủ cơ sở đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, không được hoàn trả tiền ký quỹ bảo vệ môi trường gửi tại Ngân hàng thương mại.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện chủ động thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng và tháo dỡ vỏ lò trên địa bàn phụ trách. Phối hợp với UBND các xã trong quá trình tổ chức cưỡng chế đối với các cơ sở sản xuất không tự giác thực hiện, cố tình vi phạm theo quy định. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đổc UBND các xã thực hiện việc tổ chức cưỡng chế đối với các cơ sở sản xuất không tự giác thực hiện, cố tình vi phạm theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: kịp thời xử lý nghiêm các trường họp vi phạm, cố tình không chấp hành quy định chấm dứt hoạt động sản xuất; phê bình Chủ tịch UBND các xã không nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu.

Nguyễn Trung