thợ xây dựng

UBND huyện Hiệp Hòa thông báo về việc đăng ký kinh doanh tại Chợ Trung tâm huyện

Tin Tức

Dự án “Xây dựng Chợ hạng II Trung tâm huyện Hiệp Hòa” do Công ty TNHH BĐS Đầu tư thương mại Hiệp Hòa làm chủ đầu tư đang hoàn thiện, dự kiến đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2018. Hiện nay, đã có 139/210 hộ kinh doanh tại chợ huyện cũ đã đăng ký quay lại kinh doanh tại chợ huyện. Để sớm đưa Chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa vào hoạt động, UBND huyện Hiệp Hòa thông báo:

- Các hộ tiểu thương đã từng kinh doanh tại chợ huyện cũ có nhu cầu kinh doanh tại Chợ Trung tâm huyện khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký quay lại Chợ Trung tâm huyện. Sau ngày 30/11/2018, hộ tiểu thương đã từng kinh doanh tại chợ huyện cũ không đăng ký quay trở lại Chợ Trung tâm huyện thì được hiểu là không có nhu cầu thuê ki ốt, điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm huyện.

- Các hộ tiểu thương khác có nhu cầu thuê ki ốt kinh doanh tại Chợ Trung tâm huyện chỉ được xem xét, giải quyết sau khi đã bố trí đủ ki ốt cho các hộ tiểu thương đã từng kinh doanh tại Chợ huyện cũ đã đăng ký trước ngày 30/11/2018.

- Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 30/11/2018.

- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty TNHH BĐS đầu tư thương mại Hiệp Hòa, tầng 1, chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa.

UBND huyện Hiệp Hòa thông báo để các hộ tiểu thương và nhân dân biết và chủ động trong việc đăng ký kinh doanh tại Chợ Trung tâm huyện.

BBT